http://mehrabane.ir
سفارش تبلیغ
صبا

اعوذ با لله من الشیطان الرجیم

8_ سخن چینی

دنیوی : بدترین مردم روی زمین است، مانع نزول برکات آسمانی میشود.
اخروی : بهشت بر او حرام است، خداوند براو در قبرش آتشی را مسلط مینماید که او را میسوزاند و چون از قبرش بیرون میاید ماری بزرگ و سیاه را برایش قرار میدهد که گوشت او را میخورد تا وقتی که داخل جهنم شود، جایگاهش در جهنم، چاهی است به نام ویل.
 ( از آثار میانجیگری: از هر نماز و روزه ای با فضیلت تر است، بهترین صدقات است)

9_ تعصب بی جا (قومی، نژادی، فکری و ...)

دنیوی : رشته اسلام را از گردن خود خارج کرده است.
اخروی :
با اعراب جاهلی محشور خواهد شد، خداوند پیشانی بندی از آتش بر سر او میبندد.
( از آثار انصاف: از صفات مومن حقیقی است، خداوند عزتش را زیاد میکند، در بهشت مخصوصی وارد میشود)
 

10_ استراق سمع

اخروی : در گوش او آنُک ( سرب مذاب ) خواهند ریخت .

11_ تکبر

دنیوی : در دنیا ذلیل خواهد شد.
اخروی : خداوند با او سخن نمیگوید و به نظر رحمت نگاهش نمیکند، به شکل انسان ولی به اندازه مورچه محشور میشود و زیر پای خلایق پایمال میشود تا خداوند از حساب بندگانش فارغ شود آنگاه او را در دوزخ سرنگون میسازند، جایگاهش در جهنم دره سقر است که از شدت حرارتش جهنم شعله ور میشود، خوراکش طینت خبال است(چرکابه متعفنی که از زنان زناکار خارج ودر ته جهنم جمع میشود)
( از آثار تواضع: خداوند او را رفیع میگرداند، نزدیکترین مردم به خدا خواهد بود)

12_ ترک امر به معروف و نهی از منکر

دنیوی : دعای نیکان مستجاب نگردد، اشرار بر آنها مسلط شوند، هر جوانی که در میان قومش پرورش یابد و به خاطر گناهی که مرتکب شده تادیب نشود اولین عقوبتی که خداوند به آنها میرساند این است که روزیشان را کاهش میدهد.
( از آثار امر بمعروف و نهی از منکر: برتری اش بر سایر اعمال مثل برتری دریاست بر یک جرعه، خداوند او را عزیز میگرداند، از جمله صدیقان خواهد بود)

13_ گناه بی پروا

دنیوی : مردمی بودند که گناه بسیار کردند ولی در دل خائف بودند و سخت بیم داشتند.عده دیگری آمدند و به اینها گفتند (نترسید) گناه شما بر گردن ما! پس خداوند عذاب را بر آنان(دسته دوم) فرستاد و فرمود : آنان از من بیم داشتند ولی شما گستاخی کردید.
اخروی : آنکس که گناه کند و بخندد ( از انجام آن ناراحت نشود) به دوزخ رود در حالیکه گریان باشد.
( از آثار خوف از خدا: هر کس از خدا بترسد خدا همه چیز را از او میترساند)

14_ اطاعت نابجا از زن

اخروی : مردی که زنش میخواهد به حمامها [ آرایشگاهها]، عروسیها و مجالس عزا ( بدون رعایت مسائل شرعی) برود و لباس بدن نما بپوشد و او موافقت نماید، به رو در آتش دوزخ میافتد.

ادامه دارد.....


نوشته شده   توسط مسعود پنج شنبه 86/6/22 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
آرشیو سوالات
[عناوین آرشیوشده]